PSYCHOTERAPIA DOROSŁYCH DZIECI ALKOHOLIKÓW (DDA)

Przychoterapia DDA obejmuje:

- konsultację i diagnozę,
- pracę nad przywróceniem wiary w swoje przeżycia oraz uznania prawa do korzystania z pomocy,
- uświadomienie krzywd wpływających na teraźniejsze funkcjonowanie,
- odreagowanie urazów,
- domykanie spraw,
- pracę nad akceptacją obrazu samego siebie,
- budowanie własnego obrazu świata,
- pracę w zakresie samorealizacji i budowania poczucia własnej autonomii.

A także:

- konsultacje i poradnictwo dla współmałżonków i partnerów,
- fachową pomoc psychiatryczną oraz farmakologiczną wpierająca psychoterapię,
- warsztaty asertywności,
- warsztaty rozwojowe.

Przyjmujemy

Przyjmujemy osoby, które nie są gotowe na całkowitą zmianę zachowań lub rezygnację z przyjmowania substancji psychoaktywnych. Przyjmujemy osoby, które nie czują się uzależnione. Przyjmujemy osoby bliskich uzależnionym i współuzależnione.